Verplichtingen werknemer

De medewerker die ziek is, moet alle medewerking verlenen om snelle re-integratie mogelijk te maken.

Informatie

De medewerker is verplicht de werkgever alle informatie te geven die voor de uitvoering van de bepalingen bij ziekte noodzakelijk zijn.

Medisch onderzoek

Als de werkgever dit nodig vindt, moet de zieke medewerker zijn medewerking verlenen aan een medisch onderzoek. Kijk voor meer informatie op medisch onderzoek.

Verlenen van medewerking aan re-integratie

In het kader van de medewerking aan re-integratie is de medewerker verplicht:

  • de maatregelen op te volgen die de werkgever getroffen heeft, zoals het verrichten van werkzaamheden of het volgen van scholing in het kader van de re-integratie;
  • medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak;
  • zich te gedragen naar de regels uit het verzuimprotocol van de werkgever.

Aanvaarden passende arbeid

Als de werkgever de medewerker passende arbeid aanbiedt, moet de medewerker deze arbeid aanvaarden.
Hierbij geldt dat naarmate de ziekte langer duurt, een bredere oriëntatie ten aanzien van de te verrichten arbeid mag worden verwacht.

Terugkeer in eigen betrekking

Voordat de medewerker weer zijn eigen functie gaat vervullen kan toestemming van de werkgever nodig zijn. Op dat moment wordt ook de mate van hervatting vastgesteld.
De werkgever zal hierbij een advies van de arbodienst of het UWV betrekken.

Sanctie bij onvoldoende medewerking

Als de medewerker zich niet houdt aan de eisen die hem gesteld worden bij ziekte, kan de doorbetaling van het salaris gestaakt worden. Ook kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Wanneer de medewerker stelselmatig weigert medewerking te verlenen aan zijn re-integratie, kan ontslag worden verleend.

Meer informatie