Verplichtingen werkgever

Wanneer een medewerker ziek is, moet de werkgever er alles aan doen om de medewerker te laten re-integreren.

Re-integratie-inspanningen

 • De werkgever moet zo snel mogelijk maatregelen nemen die het de medewerker mogelijk maken om zijn eigen arbeid te verrichten.
 • Aanpassing van de werkplek kan onderdeel uitmaken van deze maatregelen.
 • Als de eigen arbeid niet meer kan worden verricht, moet de werkgever bezien of passende arbeid binnen de eigen organisatie mogelijk is. Ook hier geldt dat aanpassing van een nieuwe werkplek niet mag worden uitgesloten. Ook moet de werkgever binnen redelijke grenzen beoordelen of door middel van splitsing van taken een nieuwe functie gecreëerd kan worden, die de zieke medewerker wel kan uitoefenen.
 • Als binnen de eigen organisatie ook geen passend werk voorhanden is, moet de werkgever zich inspannen om re-integratie van de medewerker bij een andere organisatie mogelijk te maken. Hiervoor kan een arbodienst of re-integratiebedrijf worden ingeschakeld.

Kosten re-integratie-activiteiten

De kosten van re-integratie komen in principe voor rekening van de werkgever. Uiteraard zitten hier grenzen aan; de werkgever hoeft re-integratie niet ten koste van alles mogelijk te maken. Sommige kosten kan de medewerker via zijn ziektekostenverzekering vergoed krijgen.
Bepaalde kosten van re-integratieinspanningen, zoals aanpassing van de werkplek, kunnen door UWV gesubsidieerd worden. Het UWV kan hiernaar worden gevraagd.

Verplichtingen langdurige ziekte

De werkgever moet als de ziekte naar verwachting langer duurt dan 6 weken verplichtingen nakomen uit de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, zoals het maken van een probleemanalyse, plan van aanpak en re-integratieverslag.
Als de ziekte langer duurt, moet de werkgever na 6 weken een probleemanalyse opstellen en een advies geven over de re-integratie. Deze analyse en het advies moet de werkgever gebruiken bij het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt uiterlijk na 8 weken ziekte opgesteld. In het plan van aanpak is in ieder geval opgenomen wie de case-manager is, wat het doel van de re-integratieactiviteiten is en welke inspanningen van werkgever en medewerker verwacht worden. Ook wordt hierin opgenomen welke afspraken gemaakt worden over contact met behandelaars, of een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld en welke termijnen en evaluatiemomenten worden afgesproken. Het plan van aanpak wordt zo vaak als nodig is geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Over de voortgang van de activiteiten moet de werkgever minimaal eenmaal per 6 weken met zijn medewerker contact hebben. Van deze contacten moet een schriftelijk verslag gemaakt worden. Dit verslag vormt samen met overige informatie die van belang is voor de re-integratie van de medewerker het re-integratieverslag.

Beoordeling re-integratie-inspanningen

Er zijn verschillende momenten waarop de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordeeld (kunnen) worden. Wanneer een WGA- of IVA-uitkering wordt aangevraagd, wordt aan de hand van het re-integratieverslag door UWV beoordeeld of de werkgever en de medewerker voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht.
Een ander moment waarop de re-integratieactiviteiten van de werkgever kunnen worden beoordeeld is wanneer de medewerker een second opinion aanvraagt bij UWV.
Ook bij een procedure rond het ontslag wegens arbeidsongeschiktheid kunnen de re-integratie-inspanningen van de werkgever beoordeeld worden.

Richtlijnen

De werkgever is verplicht een verzuimprotocol op te stellen. Hierin moeten in ieder geval de volgende elementen zijn opgenomen.

 • De medewerker meldt zich op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende ziek.
 • Tussen arbodienst en medewerker moet contact plaatsvinden, zodra de arbodienst, werkgever of de medewerker dit nodig achten.
 • Uiterlijk binnen drie weken na aanvang ziekte is er contact tussen de arbodienst en de zieke medewerker.
 • Uiterlijk binnen drie weken na aanvang ziekte contact is tussen de arbodienst en de werkgever.
 • De werkgever houdt het ziekteverloop bij.
 • Tussen werkgever en zieke medewerker is in ieder geval iedere 6 weken contact.
 • Tussen werkgever en de arbodienst is in ieder geval iedere 6 weken contact.

Sancties bij onvoldoende re-integratie-activiteiten werkgever

Wanneer het UWV van mening is dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen niet is nagekomen of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, kan de termijn waarbinnen de werkgever het loon moet doorbetalen zonder toekenning van een WGA-uitkering verlengd worden. Deze zogenoemde loonsanctie komt neer op een verlenging van de WGA-wachttijd. De termijn van de verlenging is maximaal 52 weken en wordt afhankelijk gesteld van de aard en ernst van het verzuim.
Dit houdt in dat ook het ontslag wordt opgeschort. De werkgever kan de medewerker in dit geval niet al na 2 jaar ziekte ontslaan.

Meer informatie