Maatregelen in het kader van re-integratie

Maatregelen in het kader van re-integratie

De medewerker die ziek is moet meewerken aan zijn re-integratie. Dit kan op verschillende manieren.

Werkzaamheden in het kader van de re-integratie

De medewerker die zijn functie niet kan uitoefenen omdat hij ziek is, is gedurende zijn ziekte verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Zo kan de medewerker verplicht worden om tijdens zijn ziekte werkzaamheden te verrichten met het oog op terugkeer in zijn eigen of passende arbeid.
De werkgever bepaalt welke werkzaamheden worden aangemerkt als werkzaamheden in het kader van de re-integratie. Deze werkzaamheden kunnen lager bezoldigd zijn dan de eigen arbeid. De werkgever maakt met de medewerker heldere afspraken over de invulling van deze werkzaamheden. Van vrijblijvendheid is geen sprake.

Bij het maken van afspraken kan gedacht worden aan het aantal uren dat de medewerker op bepaalde dagen moet gaan werken, wat de aanvangs- en vertrektijden zijn, welke taken de medewerker moet gaan uitvoeren en wie de betreffende werkzaamheden aanstuurt.
De werkgever laat zich bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. De afspraken worden in het plan van aanpak opgenomen, dat in de achtste week na de ziekmelding wordt opgemaakt.

Scholing in het kader van de re-integratie

De medewerker die zijn functie niet kan uitoefenen omdat hij ziek is, is gedurende zijn ziekte verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Zo kan de medewerker verplicht worden om tijdens zijn ziekte scholing volgen met het oog op terugkeer in zijn eigen of passende arbeid. De werkgever moet over de specifieke invulling van de scholing afspraken maken met de medewerker.
De werkgever laat zich bijstaan door een ter zake deskundige zoals zijn bedrijfsarts of arbodienst.
De afspraken worden in het plan van aanpak opgenomen, dat na 8 weken ziekte wordt opgemaakt.

Sanctie bij weigeren opvolgen re-integratiemaatregelen

De medewerker heeft geen recht op loondoorbetaling als hij zonder goede reden weigert mee te werken aan de re-integratiemaatregelen zoals opgedragen werkzaamheden of scholing in het kader van zijn re-integratie.
Ook andere disciplinaire straffen kunnen worden opgelegd. Uiteindelijk kan blijvende weigering van het verrichten van werkzaamheden of het volgen van scholing in het kader van de re-integratie leiden tot disciplinair ontslag. Dit ontslag kan zelfs plaatsvinden voordat drie jaar van ziekte zijn verstreken.

Meer informatie