Overige redenen buitengewoon verlof

De werkgever kan een medewerker (buitengewoon) verlof verlenen, al dan niet betaald en al dan niet onder bepaalde nadere voorwaarden.

Redenen

Er zijn verschillende redenen waarom de werkgever verlof kan verlenen als de medewerker daarom vraagt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan langer durend zorgverlof als het kortdurend zorgverlof niet toereikend blijkt te zijn. Of aan rouwverlof, of verlof voor jeugd- en jongerenwerk.

Aanspraak op beloning

De werkgever bepaalt of het verlof wordt verleend met behoud van beloning of niet. Ook kan de werkgever bepalen het salaris en toegekende salaristoelage(n) voor een deel door te betalen. Als dit verlof voor langer dan een jaar wordt verleend dan is dat sowieso zonder het behoud van beloning. Alleen als verlof van langer dan een jaar in het kader van het openbaar belang wordt verleend, kan het salaris en toegekende salaristoelage(n) (gedeeltelijk) worden doorbetaald.

Ziekte tijdens (gedeeltelijk) onbetaald verlof

  • Als een medewerker volledig onbetaald verlof geniet en hij is tijdens dit verlof ziek, dan blijft het verlof onbetaald. Maar stopt het verlof, zie artikel 6:11.
  • Als een medewerker gedeeltelijk onbetaald verlof geniet en hij is tijdens dit verlof ziek, dan stopt het na 14 dagen. De medewerker is in deze situatie verplicht zich ziek te melden op de eerste ziektedag.

Pensioenpremie

  • Als het salaris en de toegekende salaristoelage(n) volledig worden doorbetaald dan blijft de reguliere premieafdracht gehandhaafd. De werkgevers- en werknemersverdeling blijft gelijk. Bij het niet of niet volledig doorbetalen van het salaris gedurende het verlof draagt de werkgever gedurende het (gedeeltelijk) onbezoldigde verlof de pensioenpremie af aan het ABP. In dit geval kan de werkgever de premies gedeeltelijk of geheel verhalen op de medewerker.
  • Als het verlof korter duurt dan drie maanden dan wordt het verhaal van de pensioenpremie gebaseerd op een niet-verlof situatie. Met andere woorden de werkgever verhaalt alleen het werknemersdeel van de pensioenafdracht bij de medewerker.
  • Als het verlof langer duurt dan drie maanden dan verhaalt de werkgever de volledige pensioenafdracht op de medewerker. Dus zowel het werkgevers- als het werknemersdeel. Ook over de eerste drie maanden. Zowel het werknemers- als werkgeversdeel kunnen gedurende de hele verlofperiode ten laste van de medewerker komen. Bij deeltijd verlof wordt het verhaal naar rato vastgesteld.

WIA-premie

De WIA-premie is gekoppeld aan de daadwerkelijke betaling van het salaris. Als de werkgever onbetaald verlof verleent aan een medewerker, draagt hij dus geen WIA-premie. Bij gedeeltelijk betaald verlof draagt de werkgever gedeeltelijk WIA-premie af.

Aandachtspunten

Er zijn een aantal aspecten waar een werkgever aan moet denken voordat hij een medewerker langdurig (onbetaald) verlof verleend. Het is raadzaam hier voorafgaand aan het verlof afspraken over te maken.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Krijgt een medewerker de garantie dat hij in zijn oude functie kan terugkeren?
  • Mag iemand gedurende periode van verlof ergens anders arbeid verrichten?
  • Maakt de werkgever met een medewerker de afspraak dat het verlof bij langdurige ziekte wordt beëindigd?
  • Bij onbetaald verlof van drie maanden en langer: hoe vindt de afdracht van (pensioen)premies over het (gedeeltelijk) onbetaald verlof plaats?