Ouderschapsverlof

Algemeen

Op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo) hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. De medewerker, die op grond van de Wazo ouderschapsverlof opneemt, heeft recht op doorbetaling van een percentage van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n) over dit verlof gedurende ten hoogste 13 maal de formele arbeidsduur per week. In de onderstaande informatie wordt ingegaan op de (aanvullende) regels met betrekking tot het betaald ouderschapsverlof.

Recht

De medewerker heeft recht op betaald ouderschapsverlof als hij:

  • voldoet aan de criteria waarop op grond van de Wet arbeid en zorg recht ontstaat op ouderschapsverlof;
  • bij een gemeente werkt waar lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is vastgesteld;
  • ouder is van of verantwoordelijk is voor een inwonend kind in de leeftijd tot 8 jaar;
  • tenminste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof een verzoek heeft ingediend;
  • in de tijd van het ouderschapsverlof geen andere betaalde arbeid verricht.

Tweeling of meerling

Als de medewerker verantwoordelijk is voor de verzorging van een tweeling of een meerling, heeft hij recht op betaald ouderschapsverlof voor één kind. Op grond van de Wet Arbeid en Zorg bestaat er voor het tweede kind of de andere kinderen wel recht op onbetaald ouderschapsverlof.

Duur en omvang van het verlof

De medewerker overlegt met de werkgever over de wijze waarop (duur en omvang) het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Van het voorstel/verzoek van de medewerker kan alleen op grond van een zwaarwegend dienstbelang worden afgeweken.
De werkgever en de medewerker kunnen onderling afspreken welke gedeelte(n) van het ouderschapsverlof betaald of onbetaald zijn. De medewerker heeft maximaal recht op 13 x de arbeidsduur per week aan betaald ouderschapsverlof en 13 x de arbeidsduur per week aan onbetaald ouderschapsverlof.

Percentage bezoldiging

Over de tijd waarin de medewerker betaald ouderschapsverlof geniet, krijgt hij, bij schaal 6 en hoger tot maximaal 50% van zijn salaris en de toegekende salaristoelage(n) doorbetaald. Voor de overige schalen zijn de volgende maximale doorbetalingspercentages vastgesteld:

 

Schaal 1 90%
Schaal 2 85%
Schaal 3 80%
Schaal 4 70%
Schaal 5 60%
Schaal 6 en hoger 50%

 

De werkgever vult het loon aan tot het percentage in de tabel. Bij de berekening van het door te betalen loon wordt er altijd vanuit gegaan dat de medewerker de maximale ouderschapsverlofkorting ontvangt.

Verminderde vakantie-opbouw

De medewerker bouwt gedurende het ouderschapsverlof alleen vakantieverlof op over de gewerkte uren.

Opschorten ouderschapsverlof

Een medewerker kan op grond van onvoorziene omstandigheden de werkgever verzoeken om het ouderschapsverlof niet voort te zetten of te onderbreken. Het honoreren van een dergelijk verzoek heeft tot gevolg dat het ouderschapsverlof wordt opgeschort (art. 6:5 lid 5). Een dergelijk verzoek kan alleen worden afgewezen als een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet.

Terugbetalingsverplichting

Als de medewerker binnen zes maanden na het einde van het betaald ouderschapsverlof ontslag neemt of disciplinair wordt ontslagen, moet hij het salaris en de toegekende salaristoelage(n) die gedurende het verlof zijn doorbetaald, terugbetalen. Deze verplichting geldt niet wanneer de medewerker een baan accepteert bij een andere gemeente. Ook geldt deze verplichting niet als de medewerker zijn partner volgt, die elders in het land een baan accepteert. Als de medewerker binnen drie maanden na het einde van het betaald ouderschapsverlof op eigen verzoek minder gaat werken, moet hij over de uren dat hij minder gaat werken de tijdens het betaald ouderschapsverlof het doorbetaalde salaris en de toegekende salaristoelage(n) terugbetalen.

  • Voorbeeld
    Froukje werkt 36 uur per week en heeft van 1 januari tot 1 juli voor 18 uur per week betaald ouderschapsverlof opgenomen. Zij doet een verzoek om de arbeidsduur aan te passen. Vanaf 1 september wil zij 32 uur per week gaan werken. Dit betekent dat zij de kosten van haar ouderschapsverlof over 4 uur per week moet terugbetalen. NB: de termijnen van deze terugbetalingsverplichting starten op het moment van beëindiging van het betaald ouderschapsverlof. Alleen bij betaald ouderschapsverlof is er immers sprake geweest van een financieel voordeel voor de medewerker.

Pensioen

Gedurende de periode van ouderschapsverlof wordt volledig pensioen opgebouwd. De verschuldigde bijdrage aan het ABP blijft dus gelijk. De opname van het onbetaald ouderschapsverlof kan wel invloed hebben op de betaling en afdracht van pensioenpremies.

Meer informatie