Verplaatsingskosten

De werkgever kan in uitzonderlijke gevallen een medewerker verplichten naar een woning nabij de standplaats te verhuizen. In zo'n geval heeft een medewerker recht op bepaalde tegemoetkomingen.

Tegemoetkoming verhuiskosten

Een medewerker die vanwege dienstbelang moet verhuizen naar een woning nabij zijn standplaats krijgt een tegemoetkoming in de verhuiskosten.
Om een medewerker een verhuisplicht op te kunnen leggen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Ook als een medewerker in opdracht van de werkgever een dienstwoning betrekt of verlaat heeft hij recht op een tegemoetkoming in de verhuiskosten.

Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer

Een medewerker die vanwege dienstbelang moet verhuizen en daarin ondanks alle pogingen niet slaagt, krijgt tot het moment dat hij daar wel in slaagt, een tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer. Deze medewerker heeft gedurende maximaal twee jaar recht op een tegemoetkoming. De te bereizen afstand moet meer dan 10 kilometer bedragen.

Tegemoetkoming reis- en pensionkosten

Een medewerker die vanwege dienstbelang moet verhuizen en die naar het oordeel van de werkgever niet elke dag heen en weer kan reizen heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de pensionkosten.
Daarnaast heeft hij recht op een tegemoetkoming om ten hoogste een keer per week naar huis te gaan.

Van-werk-naar-werk-traject

Voorts kan het college in een lokaal overeen te komen sociaal plan vaststellen welke mobiliteitsbevorderende voorzieningen beschikbaar kunnen worden gesteld aan ambtenaren die zich in een van-werk-naar-werk-traject bevinden. Onder deze mobiliteitsbevorderende voorzieningen kan ook een tegemoetkoming in reis- en verhuiskosten vallen.

Definities

Standplaats: De locatie van de gemeente waar de ambtenaar werkt.