Inschaling

In lokale beloningsbeleid  worden nadere regels gesteld omtrent inschaling.

Bij indiensttreding onderhandelen werkgever en medewerker onder andere over de hoogte van het salaris. Ook over overige componenten van de beloning, zoals een arbeidsmarkttoelage, kan onderhandeld worden.

De beloning wordt bepaald met inachtneming van de aard van de functie en de wijze waarop de medewerker deze vervult. Ook bekwaamheid en geschiktheid voor werkzaamheden die niet tot de eigenlijke betrekking behoren kunnen hierbij in aanmerking worden genomen. Daarnaast kunnen leeftijd en dienstjaren van de medewerker ook van betekenis zijn bij de bepaling van het salaris. Als een medewerker op het moment van indiensttreding nog niet voldoet aan alle eisen ten aanzien van opleiding, ervaring en bekwaamheid, kan het salaris worden vastgesteld overeenkomstig de eerst lagere salarisschaal dan de voor de functie geldende schaal (de zgn. aanloopschaal.

NB: voor het vaststellen van de aanloopschaal kunnen de schalen 10a en 11a buiten beschouwing worden gelaten.