Generieke salarisverhogingen

Naar aanleiding van de CAO-onderhandelingen stellen de LOGA-partijen de generieke salarisverhogingen gedurende de looptijd van het akkoord vast. Deze verhogingen leiden tot aangepaste salaristabellen (zie bijlage 1 van CAR-UWO).

LOGA-partijen

Het overleg over de arbeidsvoorwaarden in de sector Gemeenten wordt gevoerd in het LOGA.
Het LOGA is het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden.
Aan dit overleg nemen aan werkgeverszijde het College voor Arbeidszaken (CvA) en aan werknemerszijde de  bonden van overheidspersoneel deel.