Tegemoetkoming ziektekosten

Gemeentelijke medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering. Postactieven (mensen met FPU, een ABP-uitkering, FLO e.d.) en inactieven (mensen met een WW-, WAO- of WIA-uitkering) komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming bij aanvullende verzekering

Voorwaarde voor de tegemoetkomingvergoeding is dat de medewerker zijn basis- en aanvullende verzekering bij IZA en/of CZ en/of Menzis heeft. De aanvullende verzekeringen die recht geven op een tegemoetkomingvergoeding zijn Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ, Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis. De tegemoetkoming wordt eenmaal per kalenderjaar in december uitbetaald.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming is € 168,- per jaar. De tegemoetkoming is € 296,- per jaar als het salaris van de medewerker maal de deeltijdfactor lager is dan of gelijk is aan het bedrag dat hoort bij de hoogste periodiek van schaal 6.

Geen onderscheid naar omvang dienstverband

De tegemoetkoming van respectievelijk € 168,- en € 296,- geldt voor alle medewerkers ongeacht de omvang van het dienstverband: de tegemoetkoming wordt dus niet naar rato uitgekeerd. Ook bij het bepalen of het salaris lager of gelijk is aan het maximum van schaal 6 is er geen onderscheid naar omvang van het dienstverband.
Dus iemand in schaal 8 met een klein dienstverband kan een salaris hebben dat lager of gelijk is aan het maximum van schaal 6.

Indiensttreding gedurende het kalenderjaar

Bij indiensttreding of ontslag gedurende een kalenderjaar heeft de medewerker recht op een tegemoetkoming naar rato van de tijd dat hij in dienst is geweest.

Peildatum

In december wordt beoordeeld of de medewerker in aanmerking komt voor de lage of de hoge tegemoetkoming. Het salaris maal de deeltijdfactor van december is maatgevend. Voor de medewerker die eerder dan in december uit dienst treedt, is de laatste maand dat hij in dienst was maatgevend voor de toekenning van de lage of hoge tegemoetkoming.

  • Voorbeeld toepassing hoge tegemoetkoming ziektekosten
    Jan heeft een aanstelling voor 18 uur per week. Zijn salaris is schaal 8. Hij is ingedeeld in periodiek 4. Het bedrag van de salarisschaal maal de deeltijdfactor bedraagt in de maand december € 2423,- x 18/36 = € 1211,50. Dit is minder dan het maximum van schaal 6 (€ 2438,-). Jan ontvangt dus de hoge tegemoetkoming in de ziektekosten.
  • Voorbeeld peildatum bij gedeelte van een jaar in dienst
    Lies is op 1 januari 2009 in dienst getreden bij de gemeente X. Lies treedt op 15 oktober 2010 uit dienst. Lies heeft een aanstelling van 36 uur per week. Haar salarisschaal is schaal 10. Lies krijgt in oktober 9,5/12 maal de lage tegemoetkoming in de ziektekosten.

Meer informatie