Eindejaarsuitkering

Hoogte van de eindejaarsuitkering

De hoogte van de eindejaarsuitkering is 6% van het salaris op jaarbasis. De uitkering bij een volledig dienstverband bedraagt minimaal € 1.750,-. Bij een deeltijdbetrekking wordt dit minimum bedrag naar rato vastgesteld.

De eindejaarsuitkering wordt per maand opgebouwd. Bij indiensttreding na 1 januari bouwt de medewerker naar evenredigheid aanspraken op een eindejaarsuitkering op. Als een medewerker vanaf 1 april werkzaam is bij de gemeente bouwt hij dus voor april tot en met december eindejaarsuitkering op.

Uitbetaling van eindejaarsuitkering bij ontslag

Bij ontslag van de medewerker vindt de betaling van de eindejaarsuitkering plaats over het gedeelte van het kalenderjaar dat de medewerker in dienst is geweest.

Voorbeeld
Een medewerker neemt per 1 mei ontslag. Bij vertrek wordt de eindejaarsuitkering waar hij voor dat jaar recht op heeft uitgekeerd. De eindejaarsuitkering is in dit geval gebaseerd op het salaris in de maanden januari tot en met april.

Doorwerking naar bovenwettelijke WW

CAO-verhogingen van de eindejaarsuitkering werken door naar bovenwettelijke WW-uitkeringen.