Beloning bijzondere prestaties

De werkgever kan in bijzondere gevallen de medewerker extra belonen.

Vormen extra beloning

Hoofdstuk 3 CAR kent drie vormen waarin een medewerker extra kan worden beloond: de extra periodiek (art. 3:4 lid 3), de functioneringstoelage (art. 3:8) en de beloning voor uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties (art. 3:20).

Extra periodiek

Het bijzondere van deze extra beloning is dat deze een blijvend karakter heeft en alleen kan worden toegekend aan een medewerker die het maximum van zijn salarisschaal nog niet heeft bereikt. Het effect van deze beloningsvorm is dat een medewerker per saldo zijn salarisschaal sneller doorloopt.

Functioneringstoelage

Is een extra beloning voor meerdere jaren uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties. Noodzakelijke voorwaarde voor de toelage is dat de ambtenaar het maximum van zijn functieschaal heeft bereikt. Zolang dat nog niet het geval is, kan het functioneren worden beloond met extra periodieken, zoals geregeld in artikel 3:4 lid 3, en/of een toelage op grond van artikel 3:20.
Deze toelage heeft altijd een tijdelijk karakter (max. een jaar). Door het tijdelijke karakter van de toelagen wordt voorkomen dat ze een blijvend beslag op de loonsom leggen en dat de prikkel die er vanuit gaat na verloop van tijd minder wordt, of zelfs helemaal verdwijnt. Zolang de grond waarop de toelage in eerste instantie is toegekend blijft voortbestaan, kan deze meerdere keren opeenvolgend worden toegekend. Om te kunnen beoordelen of de grond waarop de toelage is toegekend nog steeds bestaat, moet deze in het toekenningsbesluit expliciet worden vermeld.

Nb. De functioneringstoelage is een salaristoelage (hoofdstuk 3, paragraaf 3).

Beloning uitstekend functioneren, bijzondere prestaties

De grond voor deze beloningsvorm is in feite gelijk aan die van de functioneringstoelage.
De toepassing van de verschillende vormen van extra beloning moet in samenhang met elkaar worden bezien: wat wil men belonen en wat is het beoogde effect daarvan? Een extra periodiek heeft een structurele verhoging van het salaris tot gevolg, de functioneringstoelage wordt vaak toegepast om een groei in ontwikkeling of functioneren te belonen, terwijl de incidentele beloning vaak wordt gebruikt om een bijzonder prestatie (resultaat) te belonen.