Ambtsjubileumgratificatie

Voorwaarden

De ambtsjubileumgratificatie wordt toegekend wanneer een medewerker 25, 40 of 50 jaar bij de overheid heeft gewerkt. Bij de bepaling van het aantal overheidsdienstjaren mag geen onderscheid gemaakt worden tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling.

Onder overheidsdienstjaren worden verstaan de jaren die een medewerker al dan niet aansluitend heeft doorgebracht heeft doorgebracht bij een destijds bij het ABP aangesloten werkgever. Niet noodzakelijk is dat de medewerkers destijds ook zelf ABP-deelnemer is geweest.

Hoogte van de ambtsjubileumgratificatie

De berekeningsgrondslag voor de gratificatie is het salaris vermeerderd met de toegekende salaristoelage(n)en de vakantietoelage waarop de medewerker in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft. Bij een jubileum van 25 jaar bedraagt de gratificatie de helft van de berekeningsgrondslag. Bij een jubileum van 40 of 50 jaar bedraagt de gratificatie de hele berekeningsgrondslag.

Ambtsjubileumgratificatie bij ontslag

Een medeweker die wordt ontslagen vijf jaar (of minder) voordat het vereiste aantal dienstjaren zou zijn bereikt, heeft in sommige gevallen recht op een proportionele gratificatie.
Het gaat hierbij om ontslag wegens:

  • reorganisatie; of
  • arbeidsongeschiktheid van 80% of meer

Om de hoogte van de proportionele gratificatie te berekenen wordt het bedrag, waar de medewerker recht op zou hebben gehad bij het bereiken van het vereiste aantal dienstjaren, vermenigvuldigd met de volgende factor: aantal dienstjaren dat feitelijk (geheel of gedeeltelijk) is vervuld gedeeld door het aantal dienstjaren dat vervuld moest worden om een gratificatie te ontvangen.
Bij een gedeeltelijk ontslag wegens reorganisatie wordt de ambtsjubileumgratificatie alleen uitgekeerd over de uren waarvoor ontslag is verleend.

Voorbeeld
Stel een medewerker wordt na 35,5 jaar bij de overheid te hebben gewerkt gedeeltelijk ontslagen wegens reorganisatie. Het ontslag betreft de helft van zijn aanstelling van 36 uur. Zijn bezoldiging bedraagt € 2.500,- (voor ontslag). De gratificatie die aan deze medewerker wordt uitgekeerd bedraagt: (35,5/40)*2.500*0,5 = 1.109,38.