Waarnemingstoelage

Hoogte van de waarnemingstoelage

De waarnemingstoelage is geregeld in artikel 3:10 CAR. Bij het volledig waarnemen van een functie bestaat de waarnemingstoelage uit het verschil tussen enerzijds het salaris dat de medewerker heeft en anderzijds het salaris dat hij zou krijgen als hij bij de start van de waarneming o.g.v. van zijn kennis en ervaring op de gebruikelijke wijze zou worden ingeschaald in de salarisschaal die behoort bij de functie die wordt waargenomen. Als de functie slechts voor een deel wordt waargenomen wordt de waarnemingstoelage naar evenredigheid toegekend.
In het lokale beloningsbeleid kan het onderwerp ‘waarneming’, alsmede de toekenning en hoogte van de bijbehorende toelage nader worden geregeld.

Uitzonderingen

Een medewerker heeft geen recht op een waarnemingstoelage als het waarnemen van een hoger gewaardeerde functie een integraal onderdeel is van de eigen functie, waarmee bij de beschrijving en waardering van die functie rekening is gehouden.

Waarnemingstoelage bij ziekte

De waarnemingstoelage is een salaristoelage (paragraaf 3 van hoofdstuk 3) en dient gedurende de periode van waarneming o.g.v. artikel 7:3 CAR tijdens ziekte te worden doorbetaald.