Overwerkvergoeding

De medewerker, die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden, die buiten zijn feitelijke arbeidsduur per week werkzaamheden verricht in opdracht van de werkgever, kan recht hebben op een vergoeding voor overwerk.
Er is dus geen sprake van overwerk als een medewerker op een bepaalde dag zelf besluit om langer door te werken.

Hoogte van de overwerkvergoeding

De vergoeding bestaat uit evenveel uren verlof als het aantal volle uren dat is overgewerkt, plus een toeslag voor elk overgewerkt uur. Gezien het feit dat het hier om ‘volle uren’ gaat dient het aantal overwerkuren per betaalperiode altijd naar beneden op een geheel aantal uren te worden afgerond. De toeslag is afhankelijk van de dag en het tijdstip waarop is overgewerkt. De grondslag voor de overwerktoeslag is het uurloon van de medewerker.

Genieten van verlof

Het verlof dat wordt opgebouwd door overwerk mag door de medewerker worden opgenomen wanneer hij dat wil. De belangen van de dienst en van andere medewerkers mogen hierbij niet worden geschaad. Het verlof wordt bij voorkeur zo snel mogelijk verleend. Als het niet mogelijk is om het verlof op te nemen dan wordt de overwerkvergoeding volledig omgezet in geld. Het percentage overwerkvergoeding wordt in dat geval vermeerderd met 100%.

Uitzonderingen

Medewerkers die een functiebekleden met functieschaal 11 of hoger hebben geen recht op een overwerkvergoeding.

Overwerk bij deeltijdbetrekkingen

Voor deeltijders gelden dezelfde regels als voor voltijders. Een medewerker die bijvoorbeeld nooit op woensdag werkt maar op een woensdag tijdens kantooruren moet overwerken, krijgt voor de op die woensdag gewerkte overuren een overwerkvergoeding van 25%.