Aannemen van geschenken en gelden

Aannemen van geschenken en gelden

Medewerkers mogen geen vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden vorderen, verzoeken of aannemen, tenzij de werkgever hiervoor toestemming heeft gegeven. Daarnaast is het voor medewerkers verboden steekpenningen aan te nemen.

Integriteitsbeleid

Op grond van artikel 125quater van de Ambtenarenwet, is de overheidswerkgever gehouden tot het formuleren en voeren van integriteitsbeleid waarin o.a. regels worden gesteld over wanneer geschenken (geldswaarde, soort geschenk) wel of niet aangenomen mogen worden en al dan niet geregistreerd moeten worden.

Sancties

Wanneer de bovenstaande regels worden overtreden, kan de werkgever een disciplinaire straf opleggen.

Meer informatie

Voor het (verder) ontwikkelen van het gemeentelijke integriteitsbeleid kan gebruik worden gemaakt van de toolkit integriteit van de VNG  en van andere handreikingen die (tenminste tot eind 2017) beschikbaar worden gesteld op de site: http://www.integriteitoverheid.nl/

Ambtenarenwet

Artikel 125quater