Vergoeden van schade door werkgever

De medewerker heeft, onder bepaalde voorwaarden, recht op een vergoeding van de schade aan kleding, uitrusting en motorrijtuig ontstaan door de uitoefening van zijn functie.

Voorwaarden bij schade aan kleding en uitrusting

De werkgever vergoedt schade aan kleding en uitrusting ontstaan door uitoefening van de functie alleen als deze schade geen gevolg is van eigen schuld, nalatigheid of normale slijtage.

  • Voorbeeld
    Een medewerker haalt zijn pantalon open aan een bureaula die open staat. De werkgever hoeft in dit geval de schade niet te vergoeden omdat de medewerker de la niet open had moeten laten staan. Daarentegen komt de schade wel voor vergoeding in aanmerking, wanneer de lade niet gesloten kan worden door bijvoorbeeld gebrekkig onderhoud.
  • Voorbeeld
    De jas van een beleidsmedewerker wordt gestolen uit de centrale garderobe van de gemeente. De werkgever zal de geleden schade niet hoeven te vergoeden aangezien de schade voor de medewerker niet is ontstaan door de uitoefening van zijn functie.

Hoogte vergoeding voor schade aan kleding en uitrusting

Bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding mag de werkgever rekening houden met normale slijtage. Het is niet de bedoeling dat de medewerker voordeel geniet door standaard de schade te vergoeden op basis van de nieuwwaarde van een goed.

Voorwaarden bij schade aan een motorrijtuig

Schade die is ontstaan tijdens een dienstreis aan een motorvoertuig van de medewerker wordt in principe vergoed. De werkgever vergoedt deze schade niet wanneer:

  • die schade bestaat uit de normale slijtage;
  • er sprake is van aan opzet of aan bewuste roekeloosheid grenzende verwijtbaarheid;
  • de medewerker 10.000 of meer dienstkilometers per jaar rijdt en per kilometer een vergoeding ontvangt, die hoger is dan of gelijk aan de belastingvrije vergoeding per kilometer.

Hoogte vergoeding voor schade aan motorrijtuig

De rechtspositie regelt niets over de hoogte van de vergoeding. Deze kan zowel betrekking hebben op de schade aan de auto als het verlies van no-claimkorting. Het is aan de werkgever om hierop consequente wijze invulling aan te geven.

Overige schade

Wanneer een medewerker schade ondervindt die niet kan worden ondergebracht in de bovenstaande categorieën, kán de werkgever besluiten de medewerker schadeloos stellen of een tegemoetkoming in de kosten toe te kennen.