Uitreiking arbeidsvoorwaardenregeling

Een medewerker kan verzoeken hem een exemplaar van zijn arbeidsvoorwaardenregeling ter beschikking te stellen. De werkgever moet aan zo'n verzoek voldoen. Er mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

Steeds vaker zijn de plaatselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en andere voorschriften ook digitaal beschikbaar. Daarmee is aan het voorschrift van ter beschikkingstelling op voorhand voldaan.
Dat is niet het geval wanneer alleen een populaire verwoording van de regeling beschikbaar is. Het moet mogelijk zijn ook de beschikking te kunnen hebben over de officieel vastgestelde tekst.

Wanneer ambtenarenbonden daarom verzoeken, moet ook aan hen de officiële tekst van de arbeidsvoorwaardenregeling en andere bijbehorende voorschriften ter beschikking worden gesteld.
Dat geldt zowel voor de centrales waarbij zij zijn aangesloten als de regionale of plaatselijke afdelingen. Ook anderen die naar het oordeel van het college daarvoor in aanmerking komen, kunnen desgevraagd een versie van de regelingen ontvangen.

Een medewerker ontvangt op zijn verzoek ook een schriftelijk exemplaar van de uitvoeringsvoorschriften die nodig zijn om zijn betrekking goed te kunnen vervullen. Eventueel kan worden volstaan met het ter inzage leggen, mits dat op een gemakkelijk toegankelijke plaats is.