Nevenwerkzaamheden

De medewerker is verplicht nevenwerkzaamheden die de belangen van de gemeente kunnen raken, tijdig te melden bij de werkgever.
Hierbij moet het begrip 'nevenwerkzaamheden' ruim worden opgevat. Ook bestuurslidmaatschappen, commissariaten, vennoot zijn in een rechtspersoon en aandeelhouderschappen vallen onder nevenwerkzaamheden.
Of de nevenwerkzaamheden betaald of onbetaald zijn, is niet van belang.

Uitgangspunten

Uitgangspunt is dat nevenwerkzaamheden zijn toegestaan, mits zij geen belemmering vormen voor het functioneren van de betreffende medewerker en/of de openbare dienst.
Nevenwerkzaamheden die een goede functievervulling belemmeren of het goed functioneren van de gemeente in de weg staan, kunnen verboden worden.
Ook wanneer nevenwerkzaamheden worden uitgevoerd op tijdstippen die een goede functievervulling in de weg staan, kan de gemeente de medewerker opdragen de nevenwerkzaamheden aan te passen.

Voorbeeld
Een vergunningmedewerker milieu meldt als nevenwerkzaamheid een functie binnen een bedrijf dat ondernemers helpt met het treffen van milieuvoorzieningen.
De werkgever kan in dit geval besluiten dat de betreffende medewerker zich niet bezig mag houden met het verstrekken van milieuvoorzieningen, niet voor zijn opdrachtgever, maar ook niet voor diens concurrenten. Wanneer het verstrekken van milieuvoorzieningen juist een belangrijke taak was van de vergunningmedewerker milieu, kan de gemeente de medewerker verbieden deze nevenfunctie te blijven vervullen.

Melding en registratie van nevenwerkzaamheden

Omdat nevenwerkzaamheden de belangen van de gemeente kunnen raken, is het van belang dat de werkgever vooraf op de hoogte wordt gesteld van de nevenwerkzaamheden die een medewerker gaat vervullen.
Het gaat dan om nevenwerkzaamheden die de belangen van de gemeente in enig opzicht kunnen raken.
Een medewerker sociale zaken bijvoorbeeld, die in zijn woonplaats de nevenfunctie bestuurslid van een badmintonvereniging gaat uitoefenen, zal zelfstandig kunnen oordelen dat de vervulling van deze nevenfunctie in zijn geval de belangen van de gemeente niet zal raken.
Is er echter een kans aanwezig dat een nevenfunctie raakt aan de belangen van de gemeente, dan dient de nevenfunctie door de medewerker gemeld te worden.
De werkgever registreert deze meldingen van nevenwerkzaamheden. Om dit goed te laten verlopen kan de werkgever een formulier of een procedure vaststellen.

Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden

Voor een beperkte groep medewerkers wordt het noodzakelijk bevonden dat de gemeente de nevenwerkzaamheden van deze medewerkers openbaar maakt.
Het betreft de gemeentesecretaris, directeuren van gemeentelijke diensten en bedrijven en eventueel ook andere door de gemeente aangewezen (top)functionarissen.
In het kader van de transparante overheid dient voor het publiek inzichtelijk te zijn welke nevenfuncties deze functionarissen verrichten, net zoals de nevenfuncties van politici en rechterlijke ambtenaren, openbaar zijn.