Algemene verplichtingen

Een ambtenaar moet:

  • zijn functie nauwgezet en ijverig vervullen;
  • zich gedragen als een goed ambtenaar;
  • de ambtseed of belofte afleggen, zich houden aan ordemaatregelen in de gebouwen en op arbeidsterreinen van de werkgever;
  • indien hij verhinderd is dit zo spoedig mogelijk melden;
  • schade die de werkgever door zijn schuld of nalatigheid lijdt, vergoeden;
  • een opleiding volgen die noodzakelijk is voor het vervullen van de functie.

De ambtseed of belofte afleggen

Het afleggen van de ambtseed of belofte dient mondeling plaats te vinden ten overstaan van (een lid van) het college en voor de medewerkers van de griffie ten overstaan van de plaatsvervangend voorzitter van de raad of de voorzitter van de werkgeverscommissie.
De ambtseed- of belofteaflegging is een formeel moment waarbij de normen en waarden die het ambtelijk handelen bepalen expliciet onder de aandacht worden gebracht, zodat de ambtenaar zich bewust wordt van de integriteitsnormen die voor hem gelden.

Schade vergoeden

Wanneer de werkgever schade lijdt die te wijten is aan schuld of nalatigheid van de medewerker, moet de medewerker deze schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
De medewerker wordt vooraf in de gelegenheid gesteld zijn mening te geven over het bedrag van de schadevergoeding en de wijze van betaling van deze schadevergoeding.

Volgen van een opleiding

Een medewerker is verplicht een opleiding te volgen die de werkgever voor de uitoefening van het werk van belang vindt. De kosten van deze opleiding komen voor rekening van de werkgever.