Algemeen

Status hoofdstuk 19b CAR

De CAR-UWO is de rechtspositieregeling voor gemeenteambtenaren. In de CAR-UWO staat één hoofdstuk dat alleen geldt voor onderwijzend personeel in instellingen voor kunsteducatie. Dat is hoofdstuk 19b CAR. In dit hoofdstuk staan de afwijkingen van en aanvullingen op de CAR-UWO die alleen voor het onderwijzend personeel gelden. Dit betekent dat ook de andere hoofdstukken van de CAR-UWO volledig van toepassing zijn op het onderwijzend personeel, behalve als in hoofdstuk 19b is bepaald dat dat niet zo is.

Werkingssfeer

Het LOGA verstaat onder onderwijzend personeel alle medewerkers die in de kunsteducatie werkzaam zijn in de functie van:

  • docent;
  • consulent;
  • balletbegeleider.

Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt in junior- of seniorfuncties. Om te weten of een medewerker in de CAR-UWO als onderwijzend personeel wordt gezien, moet de functie van de medewerker gespiegeld worden aan de functiebeschrijvingen die het LOGA voor elk van de drie functies heeft vastgelegd:

  • Functiebeschrijving docent
  • Functiebeschrijving consulent
  • Functiebeschrijving balletbegeleider

Functie-eisen

In de functiebeschrijving is te vinden dat voor de functies van docent en consulent een Hbo-niveau vereist is. De werkgever kan, na instemming van de OR, in een regeling vastleggen in welke uitzonderlijke gevallen afgeweken kan worden van deze eis. Voor de functie van balletbegeleider is een Mbo-niveau vereist. Afwijken van deze functie-eis is niet toegestaan.

Meer informatie