Taakverdeling GO en OR

De commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) en de ondernemingsraad (OR) hebben ieder hun eigen werkterrein. Wanneer er sprake is van overlapping kan maar één orgaan zijn formele bevoegdheden uitoefenen.

Taakverdeling GO en OR

Het GO heeft primair een taak op het terrein van het vaststellen van arbeidsvoorwaarden en van de wijze waarop bij bijvoorbeeld een reorganisatie, fusie of verzelfstandiging de belangen van de betrokken medewerkers veilig kunnen worden gesteld door de opstelling van een sociaal statuut of sociaal plan. De OR heeft primair een taak bij voorgenomen besluiten van de werkgever over bedrijfsorganisatorische, economische of financiële aangelegenheden. Verder kan de OR een rol vervullen bij regelingen die het sociaal beleid van de gemeente betreffen.

Bij voorgenomen besluiten over de organisatie kunnen de OR en het GO beide betrokken zijn. Het is daarom van belang dat beide organen in een vroegtijdig stadium worden geïnformeerd over voornemens en dat dan ook afspraken worden gemaakt over de agenda en de plek waar een onderdeel van de plannen expliciet aan de orde is. Dat doet niet af aan het regelmatig informeren over de voortgang aan het andere orgaan. De OR moet er op toe zien of er gevolgen zijn voor de medewerkers en of er een plan wordt opgesteld hoe deze gevolgen worden opgevangen. Afhankelijk daarvan zal de OR zijn advies uitbrengen over het voorgenomen besluit (primaire adviestaak ligt bij de OR).

De OR moet er op toe zien of uit het voorgelegde voorgenomen besluit gevolgen voortvloeien voor de medewerkers. Wanneer dat het geval is moet een plan worden opgesteld hoe deze gevolgen worden opgevangen. Met het GO zal in kaart moeten worden gebracht welke die gevolgen kunnen zijn en hoe deze worden opgevangen. Dat gebeurt door de vaststelling van een sociaal statuut of sociaal plan. Afhankelijk daarvan zal de OR zijn advies uitbrengen over het voorgenomen reorganisatiebesluit. Het is voor de hand liggend dat in zo'n situatie zowel met het GO als met de OR overleg wordt gevoerd. Van daar uit kunnen deze dan hun specifieke taken uitoefenen.

De OR heeft instemmingsrecht over een aantal met name genoemde regelingen. Wanneer echter zo'n regeling deel uit maakt van de plaatselijke arbeidsvoorwaardenregeling, dan bepaalt de Wet op de ondernemingsraden dat de OR dan geen instemmingsrecht meer heeft. Het GO neemt dan die taak over.

Voorbeeld
Wanneer het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid is opgenomen in de plaatselijke arbeidsvoorwaardenregeling, dan is dit in principe afgesproken met het GO. Het instemmingsrecht van de OR over dat beleid komt dan te vervallen.

Meer informatie

WOR-artikelen

  • Artikel 23
  • Artikel 24
  • Artikel 25
  • Artikel 27 lid 1, 2, 4, 5 en 6
  • Artikel 27 lid 3
  • Artikel 28

Lees de letterlijke tekst van de WOR