Taak, bevoegdheden en werkwijze GO

Het GO in een gemeente bespreekt 'de aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd'.

Verhouding LOGA-GO

Op landelijke niveau vindt het overleg plaats in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), plaatselijk in het GO. Het GO overlegt echter niet inhoudelijk over wat in het LOGA is overeengekomen, tenzij dat door het LOGA is afgesproken. In gemeenten die niet bij de UWO zijn aangesloten, vindt het overleg plaats over de lokale uitwerking van de CAR.

Geen wijziging in arbeidsvoorwaarden zonder overleg

De werkgever mag geen wijziging in de arbeidsvoorwaarden vaststellen zonder dat hij in het GO over de voorstellen overleg heeft gevoerd en daarover overeenstemming is bereikt. Dat is anders wanneer het gaat om het doorvoeren van wijzigingen in de plaatselijke arbeidsvoorwaardenregeling die rechtstreeks het gevolg zijn van landelijke afspraken in het LOGA. Afhankelijk van het gegeven of een gemeente een CAR-UWO-gemeente is of niet, moeten alle landelijke afspraken of alleen de wijzigingen in de CAR-artikelen worden doorgevoerd. Voor zover het gaat om verplichte overname kan de werkgever volstaan met een mededeling daarvan aan de vakorganisaties.

Vergaderingen

Zowel de werkgeversvertegenwoordiging als de werknemersvertegenwoordiging kunnen onderwerpen op de agenda plaatsen. De vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunnen beide vertegenwoordigingen adviseurs aan het overleg deel laten nemen. De notulen van het overleg zijn in principe openbaar.

Overeenstemmingsvereiste

In het GO moet het overleg worden gevoerd op basis van het overeenstemmingsvereiste. Dit houdt in dat de vertegenwoordiging van de werkgever en de gezamenlijke vertegenwoordiging van de vakorganisaties overeenstemming moeten hebben bereikt om een voorstel tot een voor de gemeente geldende arbeidsvoorwaarde te maken. Over welke onderwerpen overeenstemming moet worden bereikt om te kunnen spreken van een overlegresultaat, kan van gemeente tot gemeente verschillen. In een LOGA-advies uit 1994 is de gemeenten geadviseerd desgewenst de onderwerpen waarvoor het overeenstemmingsvereiste van toepassing is, opnieuw vast te stellen.

Stemming

Of overeenstemming is bereikt, wordt per vertegenwoordiging bekeken. Dat betekent dat binnen de werkgevers- respectievelijk de werknemersvertegenwoordiging wordt bepaald of de vertegenwoordiging kan instemmen met het voorstel. Het standpunt van de gezamenlijke werknemersvertegenwoordiging wordt bepaald aan de hand van een gewogen stemverhouding.

Advies of arbitrage bij geen overeenstemming

Wanneer de werkgevers- en de werknemersvertegenwoordiging geen overeenstemming bereiken, is het mogelijk het advies in te winnen van de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie. Ook kan de commissie om arbitrage worden gevraagd. De onafhankelijke commissie heeft tot taak om, afhankelijk van het verzoek van het GO, hen te adviseren hoe het overleg verder kan worden gevoerd dan wel door middel van arbitrage vast te stellen met welk eindresultaat het overleg moet worden afgerond. Arbitrage is namelijk bindend.

Voor het vragen van advies hoeft geen overeenstemming te bestaan. Wel ligt het voor de hand dat de wederpartij wordt geïnformeerd over het feit dat advies aan de LAAC zal worden gevraagd. De LAAC kan de wederparij ook horen. De plaatselijke overlegpartijen moeten het wel eens zijn over de vraag of arbitrage zal worden gevraagd. Ook moet er overeenstemming bestaan over het onderwerp en de omschrijving van het geschil. Een gemeente moet bij de commissie zijn aangesloten om van haar diensten gebruik te kunnen maken. Over het aansluiten bij de LAAC moet overeenstemming bestaan in het GO. De procedure is aan termijnen gebonden.

Wanneer partijen niet naar het LAAC gaan, zal via andere wegen getracht moeten worden het geschil op te lossen. Ook kan gezamenlijk vastgesteld worden dat geen overeenstemming bereikt kan worden over het overlegonderwerp, waarna het onderwerp van de agenda wordt afgevoerd.

Meer informatie