Hoorbepaling in plaats van GO

In plaats van het instellen van een GO kan een gemeente ook besluiten tot het toepassen van de hoorbepaling.

De hoorbepaling houdt in dat voorstellen van de werkgever die anders aan het GO zouden worden voorgelegd, rechtstreeks aan de vakorganisaties worden gezonden met het verzoek hun opvatting te geven voordat deze worden vastgesteld. Ook voor deze werkwijze geldt dat het overeenstemmingsvereiste van toepassing is. Het gaat hierbij om vakorganisaties die ook deel uitmaken van het LOGA.

Ook kan worden overeengekomen dat de Lokale Advies- en Arbitrage Commissie wordt ingeschakeld wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt over de voorstellen.

Ambtenarenwet

Artikel 125, lid 1, onderdeel m en lid 2
Lees de letterlijke tekst van de Ambtenarenwet