Convenant medezeggenschap

De WOR-bestuurder moet met de OR lokaal een convenant sluiten over hoe zij hun OR-werk kunnen combineren met hun functie.

Convenant

Aan het begin van elke zittingsperiode van de OR sluit de bestuurder met zijn OR een convenant. In het convenant staan in ieder geval afspraken over:

  • de benodigde inzet voor het OR-werk;
  • de compensatie voor de benodigde inzet voor het OR-werk;
  • het (maximum) aantal zittingstermijnen.

Bij het sluiten van een convenant wordt OR-werk als regulier werk erkend. De afspraken gelden in principe gedurende de zittingstermijn van de OR. Bij het aantreden van een nieuwe OR worden er nieuwe afspraken gemaakt waarbij de afspraken met de vorige OR een uitgangspunt vormen.

Het convenant past binnen het bepaalde in artikel 32, tweede lid, WOR, waar gesproken wordt over ‘aanvullende voorschriften over de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde'.

Werkwijze

Bij het sluiten van een convenant moet het bepaalde in de artikelen 17, 18 en 34 van de WOR in acht worden genomen.
Artikel 17 WOR regelt het door de bestuurder ter beschikking stellen van faciliteiten aan de OR en commissies die zij nodig hebben, het raadplegen van de achterban, het houden van vergaderingen van de OR zoveel mogelijk in werktijd en het doorbetalen van de bezoldiging van de OR-leden en leden van de commissie als zij hun reguliere werk moeten onderbreken voor een vergadering van de OR of commissie. Artikel 18 WOR regelt dat de bestuurder en de OR samen bepalen wat het aantal uur is dat redelijkerwijs nodig is voor de invulling van de taken van de OR. In artikel 34 WOR is de samenstelling van de (C)OR geregeld.

Een (C)OR-lid of commissielid heeft ook een reguliere functie als medewerker binnen de organisatie. Tijdens zijn lidmaatschap van de (C)OR of commissie moeten deze werkzaamheden wel uitgevoerd worden, ook als hij hiertoe door zijn rol in de medezeggenschap niet in de gelegenheid is. Daarom moeten direct betrokkenen concrete oplossingen vinden voor herbezetting en vervanging. Mogelijkheden zijn herverdeling van werkzaamheden met mogelijk tijdelijke uitbreiding van de formatie van de afdeling waar het OR-lid werkzaam is. Ook kan met artikel 2:7a CAR de arbeidsduur verruimd worden naar maximaal 40 uur per week.

Meer informatie

WOR artikelen

Artikel 17
Artikel 18
Artikel 32
Artikel 34
Lees de letterlijke tekst van de WOR