Aanstelling

Het dienstverband met de gemeente is met een aanstelling, tenzij de medewerker een oproepkracht is. In dat geval kan een arbeidsovereenkomst worden gesloten.

Aanstelling in algemene dienst

Alle medewerkers van de gemeente zijn per 1 januari 2013 aangesteld in algemene dienst. In goed overleg met de leidinggevende kunnen zij worden ingezet in verschillende functies. Zij zijn inzetbaar binnen de gehele gemeente op passende structurele en tijdelijke functies en op (projecten met) passende werkzaamheden. In een lokale regeling kunnen nadere regels worden gesteld.

De andere werkzaamheden kunnen voor onbepaalde tijd of tijdelijk worden opgelegd. In het geval dat de andere werkzaamheden voor onbepaalde tijd worden opgelegd kan het gaan om een andere functie. Er is formeel sprake van een andere functie als het gaat om ingrijpende wijzigingen. Geringe veranderingen en kleine wijzigingen in de werkzaamheden mogen (voor onbepaalde tijd) worden opgelegd zonder dat sprake is van een andere functie.

Er zijn drie manieren om tijdelijk andere werkzaamheden op te dragen:

 • de medewerker moet tijdelijk niet tot zijn werk behorende werkzaamheden verrichten;
 • de medewerker moet tijdelijke werkzaamheden verrichten buiten de voor hem vastgestelde werktijden;
 • de medewerker moet zich buiten de voor zijn functie vastgestelde werktijden ter beschikking stellen.

Voorwaarden

Voordat de andere werkzaamheden kunnen worden opgelegd, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de medewerker moet worden gehoord;
 • er moet sprake zijn van een naar objectieve maatstaven gemeten dienstbelang;
 • de nieuwe werkzaamheden moeten redelijkerwijs passend zijn in verband met de persoonlijkheid en omstandigheden;
 • als de werkzaamheden permanent worden opgedragen, moeten deze ook passen binnen de voor hem bestaande vooruitzichten;
 • als de medewerker zich gemiddeld meer dan 60 dagen per jaar buiten kantoortijd beschikbaar moet stellen, wordt dit hem schriftelijk meegedeeld.

Aanstellingsbesluit

In of bij het aanstellingsbesluit moet de volgende informatie worden gegeven:

 • de identiteit van de werkgever;
 • de naam, de woonplaats, de geboortedatum en de geboorteplaats van de medewerker;
 • de functie van de medewerker;
 • de plaats waar het werk wordt verricht/ het organisatieonderdeel is gevestigd;
 • de datum van indiensttreding;
 • de duur van de aanstelling als deze voor een bepaalde tijd wordt verleend;
 • de aanstellingsgrond, indien het betreft een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd, een aanstelling bij wijze van proef, een project met een eenmalig uniek karakter, een aanstelling hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming, een aanstelling als vakantiekracht, een aanstelling in het kader van een door de overheid getroffen regeling, of een aanstelling als werkzoekende in tijdelijke dienst.

Daarnaast moet de werkgever schriftelijke opgave doen van:

 • de aanspraak op vakantie of de berekeningswijze daarvan;
 • de opzegtermijnen;
 • het salaris en de termijn van uitbetaling;
 • de gemiddelde dagelijkse of wekelijkse arbeidsduur;
 • de geldende rechtspositieregeling.

Meer informatie