Overige vergoedingen

Consignatievergoeding

De vrijwilliger die zich buiten de kazerne beschikbaar moet houden om te kunnen worden opgeroepen, ontvangt voor ieder uur dat hij beschikbaar is een consignatievergoeding. Deze vergoeding wordt gebaseerd op de vergoeding uit kolom drie van de vergoedingstabel (de oefenvergoeding). Op zon- en feestdagen bedraagt deze vergoeding 16% en op alle overige dagen 10% van het bedrag uit kolom drie dat hoort bij zijn functiecategorie. De gemeente kan er voor kiezen met of zonder consignatieprofielen te werken. Indien de keuze is gemaakt te werken met consignatieprofielen is de landelijke regeling van kracht.

Samenloop met andere vergoedingen

Als dat de vrijwilliger daadwerkelijk opgeroepen wordt dan loopt de consignatievergoeding niet langer door, maar treedt de uitrukvergoeding uit kolom vier in werking. Dit principe geldt ook als de vrijwilliger tijdens consignatie een oefening, een cursus of overige werkzaamheden verricht of langdurige aanwezig moet zijn. In alle gevallen stopt de consignatievergoeding op het moment dat de vrijwilliger een brandweeractiviteit in opdracht van het college verricht. Over de reeds verstreken periode van consignatie wordt wel de consignatievergoeding verstrekt.

Kazerneringsdienst

Vergoeding tijdens en in verband met zwangerschap

De vrijwilliger krijgt haar vergoeding doorbetaald gedurende de periode van zwangerschap en lactatie. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op de vergoeding die is verstrekt in de voorafgaande periode. Dit kan het kwartaal voorafgaande aan het verlof zijn, of als de werkzaamheden in deze periode erg afwijken een wel representatief kwartaal.

Opleidingskosten

Alle cursussen en opleidingen, examens en bijeenkomsten die de vrijwilliger in opdracht en met toestemming van het college volgt, komen voor vergoeding in aanmerking.