Loopbaanbeleid bezwarende functies

Sommige functies zijn fysiek en psychisch te zwaar om een heel leven te kunnen volhouden (ambulance, brandweer).Tot 2006 was er voor deze functies het functioneel leeftijdsontslag (FLO). Sinds 2006 gelden andere afspraken: het loopbaanbeleid voor bezwarende functies.

NB: het loopbaanbeleid voor bezwarende functies geldt voor medewerkers die na 1 januari 2006 in dienst zijn getreden en voor medewerkers die op 1 januari 2006 al in dienst waren in een bezwarende functie, maar minder dan 20 dienstjaren hadden. Voor hen is het loopbaanbeleid deel van het overgangsrecht.

De nieuwe afspraken houden globaal het volgende in:

 • Medewerkers werken korter in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn, de zogenaamde bezwarende functies.
 • Hierna volgt een tweede loopbaan in een andere functie. Werkgever en medewerker spannen zich in om een tweede loopbaan tot een succes te maken.
 • De medewerker heeft bepaalde rechten en plichten.
 • Voor medewerkers die op 31 december 2005 een functie hadden met uitzicht op FLO, geldt overgangsrecht.

Voor wie?

Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies geldt voor:

 • Medewerkers die op of na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen op een functie die op 31 december 2005 uitzicht gaf op FLO-ontslag of;
 • Medewerkers met overgangsrecht en minder dan twintig dienstjaren op 1 januari 2006 overgangsrecht FLO

Waarom?

Het loopbaanbeleid voor bezwarende functies is ingesteld ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid. Wetenschappelijk is bewezen dat medewerkers niet gedurende de gehele loopbaan het bezwarende werk van bijvoorbeeld een brandweerman kan uitvoeren.
Om arbeidsongeschiktheid op tijd te voorkomen en om een tweede loopbaan een reële kans te geven moet er op tijd worden gestart met het loopbaanbeleid.

Loopbaanplan

In het eerste dienstjaar van de medewerker stelt hij samen met zijn werkgever een loopbaanplan vast. Het loopbaanplan is gericht op de tweede loopbaan. Er staat dus in wat werkgever en medewerker moeten doen om een tweede loopbaan na twintig jaar mogelijk te maken.Het loopbaanplan wordt iedere drie jaar opnieuw besproken en eventueel bijgesteld.

Inhoud loopbaanplan:

 • Wie is het aanspreekpunt binnen de organisatie?
 • Beroep of richting voor de tweede loopbaan.
 • Opleidingsvorm of instituut (veelal MBO).
 • Kosten.
 • Start- en einddatum van activiteit en/of scholing.
 • Te maken voortgang binnen activiteit of scholing.
 • Minimaal te behalen resultaten.
 • Planning vervolgafspraken.
 • Omstandigheden waaronder de opleiding of activiteit kan worden onderbroken of gestopt.
 • Eventuele andere onderwerpen nodig voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken.

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

Om de gezondheid van medewerkers te kunnen volgen, is een Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) ontwikkeld.De resultaten van de PPMO worden betrokken bij de invulling van het loopbaanplan.

Kosten en Verlof

De gemeente betaalt de kosten van activiteiten en opleidingen binnen het loopbaanplan.Als een medewerker extra verlof nodig heeft voor de activiteiten en afspraken uit het loopbaanplan, dan moeten daar nadere afspraken over gemaakt worden.
NB: een medewerker die evident misbruik maakt van de loopbaanfaciliteiten, moet de gemaakte kosten terugbetalen.
Een medewerker die zijn verplichtingen niet nakomt, kan disciplinair worden gestraft.

Meer informatie