Het begrip ziekte

Bij de financiële aanspraken bij ziekte is het 'ziek zijn' bepalend. Het is dus van belang om vast te stellen wat onder ziekte wordt verstaan.

Wat is ziek?

Uit jurisprudentie blijkt dat een medewerker ziek is als hij ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch gevolg van ziekte of gebrek.

De volgende twee elementen zijn hierin van belang:

  • zijn arbeid, het moet gaan om ziekte of gebrek waardoor de eigen arbeid niet kan worden verricht;
  • objectief medisch gevolg van ziekte of gebrek. Medisch deskundigen moeten kunnen aantonen dat er een objectief medische oorzaak ten grondslag ligt aan de ziekte/gebrek. Het niet kunnen of mogen verrichten van de eigen arbeid moet dus gebaseerd zijn op medische gronden en dat moet naar objectieve maatstaven gemeten kunnen worden.

Pas als aan deze twee criteria is voldaan, is sprake van ziekte en ontstaat er recht op de financiële aanspraken bij ziekte.

Wat is niet ziek?

Niet alle aandoeningen vallen onder de definitie van ziekte. Wat er wel en niet onder wordt verstaan is telkens aan verandering onderhevig. Voortschrijdend medisch inzicht en veranderende jurisprudentie zijn daar de oorzaak van. Er zijn enkele moeilijk te beoordelen ziekteverschijnselen, zoals ME (chronisch vermoeidheidssyndroom) en fibromyalgie.

Langdurige ziekte

Als iemand lang ziek is, kan hij in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Hiervoor is niet alleen nodig dat iemand zijn eigen werk niet meer kan uitoefenen, maar ook moet iemand ongeschikt zijn voor andere werkzaamheden. Daarnaast is ook bepalend wat deze medewerker, gelet op zijn opleiding en ervaring in dezelfde branche nog zou kunnen verdienen als hij niet arbeidsongeschikt was.

Meer informatie