Samenstelling GO

De plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg (GO) bestaat uit een vertegenwoordiging van werkgever en werknemers.

Werkgeversvertegenwoordiging

In het algemeen zal de werkgeversvertegenwoordiger het lid van het college zijn dat personeelsaangelegenheden in zijn portefeuille heeft. Deze is ook de voorzitter van het GO. Hij kan zich ambtelijk laten bijstaan door medewerkers van de afdeling personeelszaken. Ook wijst de werkgever een medewerker aan die het secretariaat voert van het GO. De secretaris mag aan de besprekingen deelnemen.

Werknemersvertegenwoordiging

De vertegenwoordiging van de werknemersorganisaties bestaat uit medewerkers van de gemeente die door hun vakorganisatie zijn aangewezen het lokale overleg over de arbeidsvoorwaarden te voeren. De vertegenwoordigde vakorganisaties zijn dezelfde als die ook deelnemen aan het landelijke overleg: ABVAKABO-FNV, CNV-Publieke Zaak, CMHF. Ook andere vakorganisaties kunnen worden toegelaten. De voorwaarde is dat het gaat om een vakorganisatie die binnen die gemeentelijke organisatie representatief is. Het GO bepaalt welk aantal leden die vakorganisatie in de gemeentelijke organisatie moet hebben om zich representatief te kunnen noemen. De leden van de werknemersvertegenwoordiging kunnen zich laten bijstaan door adviseurs van de vakorganisatie. Deze adviseurs zijn geen lid zijn van het GO en hebben dan ook geen stemrecht.

Overige deelnemers aan het GO

  • Plaatsvervangers

    De werkgevers- en werknemersleden in het GO wijzen een plaatsvervanger aan.

  • Gemeentesecretaris

    De gemeentesecretaris is geen lid van de werkgeversvertegenwoordiging. Zijn aanwezigheid is echter voor de hand liggend omdat hij de leiding heeft over de ambtelijke organisatie. Bovendien is hij in het algemeen de degene die het overleg met de ondernemingsraad voert. Dit is van belang wanneer aangelegenheden in zowel het GO als de OR aan de orde zijn. De gemeentesecretaris heeft geen stemrecht in het GO.

  • Griffier

    De griffier kan als adviseur aan het GO deelnemen voor aangelegenheden over de rechtspositie van de griffier en de medewerkers van de griffie. Hij kan dan net als ieder ander hoofd van dienst of medewerker die bij een onderwerp ondersteuning kan verlenen, aan het overleg deelnemen. De griffier heeft evenmin als andere hoofden van dienst of medewerkers stemrecht in het GO.

Meer informatie